کتاب کنه المراد در اوفاق و الواح از محمد طاوسی

دانلود کتاب کنه المراد در اوفاق و الواح از محمد طاوسی

 

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

50,000 ریال – خرید

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: کنه المراد در اوفاق و الواح

نام نویسنده: محمد طاوسی

تعداد صفحات: ۲۲۸

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۹۰٫۹ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • لوح و الواح و رسم آن
 • رسم الواح دعا و طریقه نوشتن آن
 • خواص اعداد الوفق
 • شرف مریخ بطالع حمل
 • خانه های جدول الواح
 • همه چیزها و کارها را این شکل مبارک می باشد:
 • هر که با خود دارد عاقبت او بخیر باشد
 • هر که با خود دارد و همه قفل ها بر دست او بی کلید کشاید
 • برای طلب حاجات و قبول نزد سلاطین مناسب بود
 • هر که با خود دارد و در راهها از دزدان و حرامیان ایمن باشد
 • دست و زبان مفسدان و حاسدان از صاحب خود کوتاه کرداند
 • هر که با خود دارد پوسته با عیش و رفا باشد
 • هر که از عضب سلاطین و امرا ترسد این شکل را با خود دارد که ایمین گردد
 • این شکل بر شکم هر بیمار بندد از بیماری خلاص یابد
 • هر که با خود دارد هر جا که رود او را هیچکس نه پسند
 • هر که با خود دارد روحانیات مطیع او شوند
 • از برای دشواری زاییدن و بول کردن و مباشرت مناسب باشد
 • هر که بر لوح نقره نقش کند و با خود دارد از علوم بهره تمام یابد
 • از برای طلب عیش و لذت و عسرت بغایت خوبست
 • از برای طلب دفع سرما خاصه در جاهای سرد خوبست
 • هر که با خود دارد و سحر و نیرنگ بر وی کار نکند
 • برای دفع لشکر بیکانه بر لوح نقره نقش کنند

 • این شکل بر کردن هر که بندندهیچ آسیبی نرسد
 • از برای دفع ملخ و آفتهای سمائی زراعت را مناسب است
 • برای دفع دشمن ظالم با خود دارد و مناسب است
 • برای برآمدن کارها و قضای حاجت ها بغایت خوبست
 • برای الفت و محبت و مودت و وصل بغایت خوبست
 • برای طلب عیش و خرمی و عشرت خوبست
 • برای جاه و قبول نزد سلاطین و اکابر نیکست
 • برای عزت نزد علما و وزرا و قضات مناسب است
 • برای طلب صفای فکر و استنباط علوم مناسب است
 • برای تحصیل علوم و کارهای بزرگ بغایت خوب است
 • برای طلب جاه و قبول نزد وزرا و قضات مناسب است
 • برای طلب و ظفر و نصرت و صحت و سلامت مجربست
 • ……………………
 • و هزاران مطالب دیگر….

 

50,000 ریال – خرید

[sg_popup id=”2″ event=”onload”][/sg_popup]