بیان خاتم های ایام هفته از حروف 28 گانه ابجدی :بایگانی