خواصی که از این حدیث شریف به تجربه ثابت شده :بایگانی