دعای عزیز شدن نزد همگان جهت تحبیب و تسخیر :بایگانی