دعای مجرب برای پاک شدن قلب از ظلمت و غفلت :بایگانی