طریقه گرفتن عدد و دعوت یا دعا و عدد خواندن آن ذکر :بایگانی