و تطوره و تطبیقه علی مختلف موارد الأستعمال :بایگانی